Ủy Ban Luật và Quy Tắc Riêng

Ủy Ban Luật và Quy Tắc Riêng xem xét các Bản Sửa Đổi Bộ Luật Quốc Tế được đề xuất và kiến nghị những hành động thích hợp cho Hội Nghị

tháng năm 20th at 11:00am in Room 420B

Tài liệu của ủy ban

Các bảng liệt kê tài liệu

Lọc theo trạng thái






Additional Constitutional Amendments from the Constitution and Laws Committee

#307A Điều Khoản XV NHIỆM VỤ CỦA LIÊN ĐOÀN ĐỊA  PHƯƠNG Constitutional Amendment subsumes all or part of: #307 Rules Thông qua

Bản sửa đổi bộ Luật đề xuất bởi liên đoàn địa phương

Lọc theo liên đoàn địa phương
#401 Xây Dựng Sức Mạnh Liên Đoàn Nộp bởi liên đoàn địa phương SEIU Local 4053; Chưa báo cáo ra

Chủ Tịch

Yvonne Walker Local 1000

Phó Chủ Tịch

Laphonza Butler Local 2015
Lynne Fox WU PJB
Dave Pickus Local 1199NE
David Rolf Local 775

Các thành viên

Joaquin Avalos Local 721
Ivan Diaz Local 1996 SPT
Larry Engelstein Local 32BJ
Anton Farmby USWW
Rich Gulla Local 1984
Shytovia Jernigan Local 99
Genie Kastrup Local 1
Greg Kelley HCII
Danielle Legault Local 298 CA
Stan Lyles UHW
Monica Russo 1199UHE
Denise Solis USWW