Các Ủy Ban

Ủy Ban Luật và Quy Tắc Riêng

Ủy Ban Luật và Quy Tắc Riêng xem xét các Bản Sửa Đổi Bộ Luật Quốc Tế được đề xuất và kiến nghị những hành động thích hợp cho Hội Nghị

tháng năm 20th at 11:00am in Room 420B

Ủy Ban Chứng Nhận

Ủy Ban Chứng Nhận báo cáo lại số lượng đại biểu và đại biểu thay thế cũng như số người có thể bỏ phiếu hợp lệ và đưa ra những quyết định để báo cáo lại với Hội Nghị về vị trí của những đại biểu ghi danh sau thời hạn cho phép của hội nghị hay đại biểu mà tính phù hợp đã bị thay đổi

tháng năm 20th at 1:30pm in Room 250C

Ủy Ban Nghị Quyết

Ủy Ban Nghị Quyết xem xét các nghị quyết được đề xuất về những vấn đề ngoài các bản sửa đổi bộ luật và đề nghị những hành động thích hợp cho Hội Nghị

tháng năm 20th at 9:00am in Room 420A

Ủy Ban Điểm Danh

Ủy Ban Điểm Danh điều hành việc bỏ phiếu điểm danh và xem xét các vụ chất vấn trong bầu cử nhân viên Liên Đoàn Quốc Tế.

tháng năm 20th at 1:30pm in Room 251A

Ủy Ban Quy Tắc

Ủy Ban Quy Tắc xem xét các quy tắc từ Hội Nghị trước và đề xuất các quy tắc cho Hội Nghị 2016 khi thi hành Các Quy Tắc Hiện Hành của Hội Nghị cùng các thay đổi

tháng năm 20th at 1:30pm in Room 250B

Ban Trật Tự

Ban Trật Tự hỗ trợ chủ tọa thi hành các Quy Tắc Hiện Hành của Hội Nghị và giữ trật tự

tháng năm 20th at 1:30pm