Tài Liệu cho Hội Nghị SEIU 2016

Tìm Kiếm

Các Tài Liệu Quan Trọng

Thông Báo về Các Cuộc Bầu Cử Nhân Viên
Tại Hội Nghị SEIU 2016, các đại biểu tham dự sẽ bầu cử Nhân Viên Liên Đoàn Quốc Tế và Ban Kiểm Toán
Bộ Luật và Quy Tắc Riêng
Thông qua tại Hội Nghị SEIU 2012
Triệu Tập Hội Nghị (NEEDS TRANSLATION PDF)
Thông báo cho mỗi Liên Đoàn Địa Phương về số lượng đại biểu được phép đi và cung cấp giấy chứng nhận đại biểu cho các đại biểu đã ghi danh

Những Nghị Quyết Đề Xuất và Bản Sửa Đổi Bộ Luật

Dưới đây bạn sẽ tìm thấy link đến trang Ủy Ban Nghị Quyết, nơi bạn có thể đọc được tất cả nghị quyết đưa ra bởi IEB hoặc các liên đoàn địa phương, và đến trang Ủy Ban Luật, nơi bạn tìm thấy tất cả Bản Sửa Đổi Bộ Luật đưa ra bởi IEB hay các liên đoàn địa phương.