Ban Trật Tự

Ban Trật Tự hỗ trợ chủ tọa thi hành các Quy Tắc Hiện Hành của Hội Nghị và giữ trật tự

tháng năm 20th at 1:30pm

Tài liệu của ủy ban

Chủ Tịch

Kyle Bragg Local 32BJ

Phó Chủ Tịch

Cathy Glasson Local 199
Dave Holway NAGE

Các thành viên

Fred English FPSU
Kim Evon Local 2015
Yolanda Johnson Local 517M
Wilfredo Larancuent WU LDFSJB
Tyrek Lee Sr. 1199UHE
Maggie Long Local 49
Kathy McCormick 1199WKO
Vince Pesha Local 1
Frank Proscia Doctors Council
Sergio Salinas Local 6