Ủy Ban Điểm Danh

Ủy Ban Điểm Danh điều hành việc bỏ phiếu điểm danh và xem xét các vụ chất vấn trong bầu cử nhân viên Liên Đoàn Quốc Tế.

tháng năm 20th at 1:30pm in Room 251A

Tài liệu của ủy ban

Chủ Tịch

Mike Fishman IU

Phó Chủ Tịch

Doug Collier Local 205
Cam Nelson Local 2 BGPWU

Các thành viên

Shirley Aldebol Local 32BJ
Kevin Brown Local 32BJ
Joey Combs Local 517
Raymond Larcher Local 800
Peter MacKinnon Local 509
Cristina Vazquez WU WSRJB