Ủy Ban Chứng Nhận

Ủy Ban Chứng Nhận báo cáo lại số lượng đại biểu và đại biểu thay thế cũng như số người có thể bỏ phiếu hợp lệ và đưa ra những quyết định để báo cáo lại với Hội Nghị về vị trí của những đại biểu ghi danh sau thời hạn cho phép của hội nghị hay đại biểu mà tính phù hợp đã bị thay đổi

tháng năm 20th at 1:30pm in Room 250C

Tài liệu của ủy ban

Chủ Tịch

Neal Bisno HCPA

Phó Chủ Tịch

David Huerta USWW
Carol Nieters Local 284
Dian Palmer HCWI

Các thành viên

Chokri BenSaid UHW
David Bridger Local 2 CA
Lisa Brown 1199UHE
Manny Carvalho Local 1 CA
Jaime Contreras Local 32BJ
Dan Fields Jr. Local 722
Michael Fishman IU
Jamie Gulley HCMN
Mary Kay Henry IU
Jean Hervey WU SWRJB
Margarita Maldonado Local 1000
Javier Morillo-Alicea Local 26
Israel Pierre Local 509
Almena Thompson 1199NE